WA YA TSARKAKE IMAMU MALIK? DA ME YAFI SAURAN MALAMAI

In this video

Me ka sani game tsarkaka da Imamu Malik ya samu game da iliminsa, wurin da ya yi rayuwa, banbancinsa tsakaninsa saura malamai.

(Visited 488 times, 1 visits today)