Fassarar Littafin Risala

Sheikh Abubakar Mahmud Gumi| Fiqhu

Marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Fakihi, Mufassiri wanda ya wallafa babban littafin tafsirin Raddul Azhaan Ila Ma'anil Kur'an. Shine farkon wanda ya fara tarjamar Alkur'ani zuwa harshen Hausa.

S/N    
Karatu 1 Download  
Karatu 2 Download  
Karatu 3 Download  
Karatu 4 Download  
Karatu 5 Download  
Karatu 6 Download  
Karatu 7 Download  
Karatu 8 Download  
Karatu 9 Download  
Karatu 10 Download  
Karatu 11 Download  
Karatu 12 Download  
Karatu 13 Download  
Karatu 14 Download  
Karatu 15 Download  
Karatu 16 Download  
Karatu 17 Download  
Karatu 18 Download  
Karatu 19 Download  
Karatu 20 Download  
Showing 1 to 20 of 40 entries